Władze spółki:

Zarząd:

Prezes Zarządu – Jacek Chabior     tel. 77 411-96-60

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Artur Kotara
Członek RN – Mirosław Stankiewicz
Członek RN – Wojciech Huczyński

 

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, handel i usługi w zakresie:
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
3) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych. Gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.22.Z,
4) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
5) pozostała działalność wspomagająca działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z,
6) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,
7) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z,
8) działalność związaną z rekultywacją i pozostała działalnością usługową związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z,
9) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30 Z,
10) pozostałe sprzątanie PKD 81.29 Z,

Informacje o majątku spółki:

Kapitał zakładowy w wysokości: 9 035 700,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych).
Łączna suma udziałów: 90 357 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem).
Lista Wspólników: 100% udziałów Spółki posiada Gmina Lubsza

Status spółki:

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr konta bankowego

BS Brzeg 66 8863 0009 2000 0023 2355 0001

Firma pod którą Spółka działa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Opolu; VIII Wydział Gospodarczy pod KRS 0000662876

NIP: 747-190-30-24

REGON: 365964488

Siedziba: 49-314 Pisarzowice, Śmiechowice 20

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 marzec 2022 17:22 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 czerwiec 2022 07:45 Katarzyna Skowronek
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2023 09:38 Katarzyna Skowronek